دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

تجهیزات آزمایشگاه دبیرستان درخشش دوره اول