دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

کتابخانه دبیرستان درخشش دوره اول