دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

نمازخانه مدرسه

فضای بیرونی و بردهای پرورشی