دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

نمازخانه مدرسه

فضای بیرونی و بردهای پرورشی