دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

برگزاری اولین جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان درخشش