دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

برگزاری اولین جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان درخشش