دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

راه یافتگان به دانشگاه دبیرستان درخشش سال تحصیلی 96 - 95